Politica

A SIRACUSA OGNUNO PENSA SOLO AI FATTI SUOI. IL PROSSIMO? NON CI RIGUARDA

‘U gran figghiu ri nuddhu, si misi ‘n testa, ri farici a festa a tusa. Puru ‘a signurineddha, ca sutt’occhiu taliava ‘i mussiati ro picciottu, ci pigghiaru ‘i quararati, ie, apposta, s’accarizzava ie si cinneva tutta, facennu finta ri nenti. ‘U sai, “ca a pagghia, vicinu o focu, s’abbrucia”, ie, “tantu a quattara và all’acqua, ca si rumpi o si ciacca”? ‘Nsumma, tuttu rui, pessunu ‘a testa, senza sapiri ca jerunu frati ie soru, pi patti ri mattri. Tantu ficiunu, ca s’accucchiaru, ie, si ficiunu ‘i ficu. Quannu nu’ ci puteva jessiri chiù rimediu, si n’addunò puddha, ca pinniannisi tutta, ri luntanu, ‘ncuminciò a ghittari vuci versu cianu, ricennici: malasciuttatu, chi facisti, chi ‘n quacchiu cumminasti, “ora cu ci a potta sta nutizia a casa”? Chissa jè ta soru! Quannu ci arrivò vicinu, ci spiegò a cosa. Appena cianu capiu ‘u ‘n ghippu, si nnì scappò ri cussa, ie, jttannisi a mari, natò comu ‘n pazzu, attravissannu ‘u pottu ie ‘u ciumi. , ‘nta surgenti unni a vo statu sabbatu ri nnicu. Ri tannu, ‘u ciumi, pi rioddu veni chiamatu “ciane”, comu si chiama ancora. ‘Nto frattempu, che vuci ri puddha, s’arricugghiu tuttu u paisi, compresa iana, ca capennu ‘u fatto, arraggiata niura, ancagghiò a tusa pe capiddi sbattennila ri ‘na patti all’autra. tusa, suddisfatta, ca facci scaffiata ie russa comu ‘na paparina, mentri ciccava ri libirarisi ‘i capiddhi, scivulò ie cariu ‘nta l’acqua, ca sceva comu ‘n ciumi re scogghi, ie scumpariu a mari pi sempri. Ri tannu, ‘a funtana e papiri, ‘a chiamunu, “era-ri-tusa”, pi rioddu ro postu unni si stinnicchiava o suli ‘a picciotta. iana, pa pena, s’arridduciu sicca comu ‘n pospuru, picchì nu’ vosi chiù mangiari. Fu prucissata, ravanti o cunsigghiu ri l’anziani, comu si usava tannu, po delittu r’onori, ma fu assolta. Fu accussì, ca nasciu ‘ssu reatu, ca finu all’autra jeri sicilianu jera ‘nto codici penali vostru. Ra para-ninfa, nu’ si nnì sappi chiù nenti, ma c’è cu rici, ca si misi a fari a zoccula i ru’ soddi, ie, morsi sifilitica. puddha, prima, appara manu ie jetta iacqua, rapiu ‘n casinu pi cuntu so, ie, fu a prima jetta iacqua a rapiri ‘n casinu a sarausa.

Ta piaciutu ssu cuntu, mi rissi ironia? Ora fatti ‘na beddha vivuta ri iacqua, ca na ripigghiamu, prima ri cuntinuari. Cara Musa, veramenti beddhu ‘ssu cuntu, ca però, mi pari troppu fantasiusu, chi mi vulissutu fari a capiri, ca chissa jè ‘a vera storia ra funtana aretusa? Iù ‘a sapeva ‘i n’autra manera, comu può ghiessiri accussì? ‘U sacciu, mi rissi iddha, tu ‘u sai, ca “cu cunta, ci metti ro so”, ie, r’accussì fici puru iù, tantu catti scritti nu’ ci nn’è. Macari chiddhi ca riciunu ri jessiri storici ni scrissunu minchiati! Chiddu ca ti cuntai, jè, ‘u sucu, re cosi ri l’omini ie re fimmini che peri ‘n terra, no tutti i ‘nbrogghi ri dii ie dei, ca vi vinnunu a ‘mpicchiari ‘i Greci, ca ora ti cuntu. Intantu futtemanninni, ie, vivemini t’anticchia ri iacqua.

Mentri a Musa, s’havà fimmatu, apprufittai p’adumannarici, ie ci rissi: ironia, ‘sta cosa mi stà piacennu assai, ma mu vo riri, comu jerunu i siculi ri carattiri, e, comu vivevunu tra iddhi? Eccu, mi rissi iddha, chista si ca jè ‘na dumanna ‘ntelligenti, nuddhu fin’ora si nnà curatu, bravu! Però nu’ ti nn’acchianari, ie, statti manzu, senza sbrurariti troppu. I siculi, nu’ avevunu tanti sbrugghi, ie, anchi se nu’ foru ‘n veru populu, comu putiti pinsari ora, ciccavunu ri stari cuieti l’uni cu l’autri, nu’ facennisi danni tra iddhi, picchì vulevunu stari ‘nta paci. Propria a Sarausa, ancora nu’ sapevunu nenti ri guerri, salvu qualchi cosa ca cuntava cu a vo viaggiatu. Ierunu sinceri ie senza tanta malizia, e, ancora a ‘ssi tempi, nu’ c’era tanta diffirenza ‘nte condizioni sociali, ie, nu’ esistevunu, i ricchi ie poviri comu ora. ‘Nta ssi tempi, tutti travagghiavunu, o, cacciavunu, pi prucurarisi ‘u mangiari, però sulu ‘u nicissariu, chiddhu ca bastava ie sibbeva pi tutti. Ogni famigghia, allura, aveva ‘na capanna, ie, comu jnchiri a panza. Tutta ‘a sicilia, tannu, jera ‘nu voscu, nunn’ avona passatu l’antichi romani a tagghiari l’abbiri pi costruiri ‘i navi, ie, nu’ c’erunu, i piromani ri ‘sti tempi. A terra, jera fertili, ie, qualsiasi cosa, nasceva sula. Chiddhu ca si siminava, crisceva a tinchitè, ie, puru ‘u fummentu, si puteva siminari ie ricogghiri du’ voti l’annu. Ancora, i tirrina, nu’ n’ avona statu abbannunati, pe fabbrichi cattedrali ‘nto desertu, ie po miccatu comuni, ca scusa ri difenniri ‘u prezzu, ie, ‘u travagghiu ri l’operai.

Ma allura, ironia, ci rissi iù, ‘a sicilia nu’ gnera ‘u schifu ri oggi, jera ‘na specia ‘i pararisu? Propriu r’accussì, rispunniu ‘a Musa, picchì allura, ‘nta tutti ‘i tempi, ‘a maggior patti ri l’omini ha na ciccatu ri pussirilla, ie, ci ha na bagnatu ‘u pani? Caru piricuddhu, chissi jerunu, ” ‘i tempi quannu betta filava, incheva ‘i fusa e ‘i sduvacava”, comu rici ancora, coccarunu ri vuiautri. Ti pozzu riri, ca jerunu tempi ri l’ingenuità, comu chiddha to, caru miu, no comu chiddha ri oggi re tanti pirita unciati. Si soddisfattu? Pozzu jri avanti, rissi a Musa? Cara Musa, vai avanti, ma pigghiatilla calma, picchì voju capiri tuttu cosi.

Iddha ripigghiò, ricennu: ‘nta ‘ssi jonna, a corintu, ‘na città ra grecia, a patti ri dha patti ro mari ioniu, successunu fatti, ca poi cangiaru ‘u ristinu ri chiddha ca ora si chiama sarausa. ‘Nta dha città, ci stava ‘n cettu archia bacchiadi, riccu ie nobili cavallacciu, ra schiatta duminati a città, parenti strittu, re iamidi ri corinto. Corinto, jera una re chiù lascivi ie corrotti città ro munnu anticu, pi mintalità ie abitudini sessuali. Propriu ‘na manica ri disbusciati, basta jri a viriri l’antichi pitturi ‘nto museu ra città. Melisso, cu sa pattri abrone, ie cu sa figghiu atteone, vinuti ri argo, n’autra città ra grecia, sa vo na stabilitu dhocu, picchì a vo na duvutu l’assari ‘u paisi ri nascita pi causa ro figghiu atteone, ca iera beddhu ie appitittava a tutti. Tantu jera beddhu, ca cu ie gghè pritinneva ri cuccarasillu, pi scannaliallu. Tannu, chissi ierunu ‘i gusti re greci, ie, ri quasi tutti ‘i populi antichi. ‘U cavallacciu, disbusciatu, archia, virennu atteone, si misi ‘n testa ri cuccarisillu iddhu, ma ‘u picciottu, nu’ ni vosi sentiri. ‘U priputenti ri archia, sintennisi offesu ‘nta l’orgogliu, nu’ si vosi sucari ‘a puppetta. Ci pruvò ‘n tutti i maneri, ma atteone nu’ ni vosi sentiri. ‘Na sira, archia, ‘nsemi a ‘n toccu r’amici, tutti ‘mbriachi comu ‘na signa, jeru a ciccari ‘u poviru figghiu finu a casa, ma ‘u picciottu cuntinuò a rifiutarisi. archia, cu l’amici so, ni cumminaru ri tutti ‘i culuri. Ancagghiaru o picciottu, ie, buddilliannu ie ammuttannu, ‘nta cunfusioni, sbatteru o puvureddhu ‘nto muru, facennilu moriri. Appena ‘u sappi melisso, tu pò ‘mmagginari chi successi. ‘U poviru pattri, si pigghiò ‘n brazza o figghiu mottu, ie, chiancennu, ie triuliannu, si nnì iu ‘nta piazza, sbraitannu ie maliricennu archia. Addumannò, ‘a cunnanna a motti ro disbusciatu, ma nuddhu ci resi cuntu. ‘I paisani, ficiunu finta ri nenti, scantannisi ra putenza ra famigghia ro bacchiadi, propriu comu succeri ora a Sarausa, unni ognarunu, si fa i fatti so. Comu si rici, ” ‘n pammu luntanu ro mo rarreri, può succeriri tuttu”. Jè viziu ereditariu? Nu’ tu sacciu riri, ma fattu jè, ca ‘a cosa, si stava chiurennu accussì, se nun avissa scuppiatu ‘a pesti a corinto. A ssi tempi, i greci, crirevunu a cetti cosi, comu l’oracolo di apollo, diu ro suli. A delfi, c’era ‘n tempiu dedicatu a apollo, cu ‘a sacerdotessa, ca chiamavunu pizia. archia, iu ‘nto tempiu, a priari o diu, e, ‘a pizia, ci rissi, ca poseidone, nettuno, pe romani, s’avissa cuitatu, sulu quannu, ci avissa statu minnitta pa morti ri atteone. ‘U disbusciatu ri archia, fu obbligatu a lassari corinto, pi evitari ri jessiri cunnanatu, anchi picchì, ‘u stissu oraculu, ci a vo rittu, ca jera ristinatu a costruiri ‘na città, ca poi avissa divintatu ‘ranni ie putenti. Appena melisso sappi ‘ssa nutizia, pa pena, si iu a ghittari ra sibbia. Sennu ca archia, jera riccu ie ancora putenti, pigghiò ‘na pocu ri navi, ie, pattiu versu punenti, attraversannu ‘u mari ionio, ammuttatu ri l’unni ri poseidone, ro ventu grecali ri eolo, ie re, malirizioni ri melisso. ‘A minchiata fù, ca vinni a scuppari a Sarausa, unni sbaccò vicinu all’anapo. Mancu si stava a casa ‘nveci i viniri a rumpiri i scatuli ccà. Chissu iera megghiu piddillu ca truvallu. Ma scusari musa, a fimmai iù, ‘u sai, ca istintivamenti, ‘stu archia ma fattu sempri antipatia? Propria ccà a vo sbaccari, nu’ sa puteva iri a pigghiari a matta? Insomma, ancora a Sarausa c’è coccarunu ca si senti orgoglioso ri ‘ssa ‘rrera? Mancu ci levunu ‘ssu mammuru ra “toponomastica”, o, ci mettunu ‘n nastru niuru ri travessu, ca scritta, via archia bacchiadi, primu disbusciatu, ca sbaccò a Sarausa, ‘mbrusannu i Siculi ri tannu, ie chiddhi ri ora? Ricu chistu, no pe so gusti sessuali, ca riguardunu iddhu sulu, e, ogni pissuna ca co chiddhu so pò fari chiddhu ca voli, ma picchi ammazzò Atteone, senza aviri nuddha pena po poviru pattri, ie, pi ghiunta, tranquillamenti, si nni vinni a pasciri ccà, colonizzannu ‘i Siculi, ie, rumpirici i scatuli. Minchia! Ca ma facisti sciri! Chi ssì malalingua! Se ‘u vo propria sapiri, sugnu preoccupata macari iù. Nun vulissi, ca l’esempiu ri cu s’ammintò tanti nomi re strati ‘i Sarausa, facissi storia, ie, ‘n futuru, curriti ‘u rischiu ca i nomi re strati, putissunu siri chiddhi ra recenti generazioni ri disbusciati, vistu ca ‘i sa- 115 rausani nunn’aviti, nessuna memoria storica.

Antonio Randazzo

tredicesima puntata